Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Kvietimas dalyvauti kelionės paramos konkurse

Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) Pirmija ir kiti vadovai skatina viso pasaulio lietuvius seses ir brolius dalyvauti Jubiliejinėje stovykloje ‘Viltis’ 2013 m rugpjūčio 7-17 d, Ohio, JAV.  LSS nariai gyvena įvairiose šalyse ir įvairiomis sąlygomis. Suprasdama, kad mes esame visi vienos skautiškos šeimos nariai ir norėdami glaudesnių ryšių, LSS Pirmija skelbia aukotojų remiamą konkursinę paramą LSS Europos rajono nariams ir skautams Lietuvoje. Paramos tikslas – finansiškai paremti skautus, neturinčius galimybės patiems padengti kelionės išlaidas.

LSS Pirmija skiria 10 x $500 US ($5000 iš viso) paramą LSS Europos rajono skautams daliai kelionės išlaidų į ‘Vilties’ stovyklą padengti.  Pinigai bus perduodami per Europos rajono vadą.

LSS Pirmija skiria 10 x $500 US ($5000 iš viso) paramą skautams Lietuvoje daliai kelionės išlaidų į ‘Vilties’ stovyklą padengti.  Pinigai bus perduodami per apskritąjį stalą.

Parama skiriama 15-35 m. amžiaus skautams, kurie yra užsiregistravę ir susimokėję metinę nario mokestį savo organizacijoje.

Parama gali padidėti priklausomai nuo prašančių skaičiaus.  Jeigu bus mažiau negu 10 prašymų, $5000 bus padalinti tarp prašančiųjų, bet skiriama suma neviršys $1000 asmeniui.  Pvz. jei 8 pateiks prašymą, kiekvienas gaus $5000 / 8 = $625.  Jei 4 pateiks prašymą, kiekvienas gaus $1000.  Neišmokėti pinigai liks LSS Pirmijos sąskaitoje.

‘Vilties’ stovyklos mokestis skautams iš Europos bus $75 asmeniui. Stovyklos mokestis lieka asmens atsakomybė. Skautams reikės pasirūpinti sveikatos draudimą, kuris galios JAV-ėse.

Prašymo anketa sudarys trys dalys.

1 – Asmens duomenys, t.y. vardas, pavardė, gyvenenamoji vieta, vienetas ir t.t.
2 – Tuntininko (ar panašaus vadovo) patvirtinimas, kad prašytojas yra pavyzdingas skautas.
3 – Vieno puslapio ilgio rašinėlis „Mano skautiški įgūdžiai ir numatyti įnašai ‘Vilties’ stovykloje.“

Anketas siųskite Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkui:

v.s. fil. Gintui Taorui
pirm@skautai.net

Anketos bus priimamos tarp 2012 gruodžio 1 ir 2013 sausio 15 d. Paramos laimėtojai bus paskelbti iki vasario 1 d.  Pinigai bus pervestii laimėtojams iki vasario 15 d.

Skrydis į JAV turi būti į Bostoną arba į Washington DC, maždaug rugpjūčio 4-5 dienomis.  Atskridusius į vieną iš šių dviejų aerouostų, keliautojus pasitiks vietiniai lietuviai skautai ir parūpins nakvynę.   Kelionė į ‘Vilties’ stovyklą bus parūpinta rugpjūčio 6 d.  Po stovyklos grąžinsime į aerouostą rugpjūčio 18 d.  Jeigu asmuo norėtų pasilikti JAV prieš ar po stovyklos, jie patys  atsakingi už papildomas išlaidas.